ადიგენის მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული ბიუჯეტი: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის ფაქტი2019 წლის გეგმა
შემოსავლები7374.060587479.201025087.6
ხარჯები3207.431013981.757324206.751
არაფინანსური აქტივების ცვლილება4201.984252238.439761414.167
მთლიანი სალდო-35.354681259.00394-533.318
ფინანსური აქტივების ცვლილება-120.281411259.00394-678.691
ვალდებულებების ცვლილება-84.926730-145.373
ბალანსი000
შემოსულობები7432.747958262.714375087.6
გადასახდელები7553.029367003.710435766.291
ნაშთის ცვლილება-120.281411259.00394-678.691