ასპინძის მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული ბიუჯეტი: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის ფაქტი2019 წლის გეგმა
შემოსავლები6658.754779078.424894918.5
ხარჯები3201.90443287.481674340.652
არაფინანსური აქტივების ცვლილება4824.957994619.173272554.99327
მთლიანი სალდო-1368.107621171.76995-1977.14527
ფინანსური აქტივების ცვლილება-1428.997431171.76995-1977.14527
ვალდებულებების ცვლილება-60.8898100
ბალანსი000
შემოსულობები6677.11079386.725894928.5
გადასახდელები8106.108138214.955946905.64527
ნაშთის ცვლილება-1428.997431171.76995-1977.14527