ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული ბიუჯეტი: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის ფაქტი2019 წლის გეგმა
შემოსავლები12711.8691912889.691358970
ხარჯები6940.432436748.52567187.5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება8676.842096660.729651594.5
მთლიანი სალდო-2905.40533-519.5639188
ფინანსური აქტივების ცვლილება-3061.29733-695.22290
ვალდებულებების ცვლილება-155.892-175.659-188
ბალანსი000
შემოსულობები12810.8259112948.893979080
გადასახდელები15872.1232413644.116879080
ნაშთის ცვლილება-3061.29733-695.22290