გურჯაანის მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული ბიუჯეტი: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის ფაქტი2019 წლის გეგმა
შემოსავლები14304.4854421198.1430713646.477
ხარჯები8427.5870610468.9303811293.6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება4892.484149244.979334725.311
მთლიანი სალდო984.414241484.23336-2372.434
ფინანსური აქტივების ცვლილება584.057241498.20836-2829.434
ვალდებულებების ცვლილება-400.35713.975-457
ბალანსი000
შემოსულობები14767.8807222011.0480314046.477
გადასახდელები14183.8234820512.8396716875.911
ნაშთის ცვლილება584.057241498.20836-2829.434