დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული ბიუჯეტი: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის ფაქტი2019 წლის გეგმა
შემოსავლები8240.420979603.793126319.9
ხარჯები5583.597296397.424247074.8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება2727.303633458.2658540.5
მთლიანი სალდო-70.479950000001-251.89697-795.4
ფინანსური აქტივების ცვლილება-70.479950000001-251.89697-795.4
ვალდებულებების ცვლილება000
ბალანსი000
შემოსულობები8390.534029646.326876369.9
გადასახდელები8461.013979898.223847165.3
ნაშთის ცვლილება-70.479950000001-251.89697-795.4