ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული ბიუჯეტი: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის ფაქტი2019 წლის გეგმა
შემოსავლები11805.3166314141.8723411061.4
ხარჯები6826.622157016.388397977
არაფინანსური აქტივების ცვლილება4634.548364046.952162876.4
მთლიანი სალდო344.146123078.53179208
ფინანსური აქტივების ცვლილება201.786122920.501790
ვალდებულებების ცვლილება-142.36-158.03-208
ბალანსი000
შემოსულობები11853.2171814210.7755411061.4
გადასახდელები11651.4310611290.2737511061.4
ნაშთის ცვლილება201.786122920.501790