ხაშურის მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული ბიუჯეტი: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის ფაქტი2019 წლის გეგმა
შემოსავლები15375.5591715172.316914081.1
ხარჯები8732.908989338.6353910641.675
არაფინანსური აქტივების ცვლილება6920.195265913.11934562.906
მთლიანი სალდო-277.54507-79.43779-1123.481
ფინანსური აქტივების ცვლილება-543.52442-82.13479-1177.481
ვალდებულებების ცვლილება-265.97935-2.697-54
ბალანსი000
შემოსულობები15474.9300715736.4119114381.1
გადასახდელები16018.4544915818.546715558.581
ნაშთის ცვლილება-543.52442-82.13479-1177.481