დუშეთის მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული ბიუჯეტი: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის ფაქტი2019 წლის გეგმა
შემოსავლები11372.1287812462.512478550.6
ხარჯები5828.161277098.898787673.961
არაფინანსური აქტივების ცვლილება4602.404014122.6263597.339
მთლიანი სალდო941.56351240.98739279.3
ფინანსური აქტივების ცვლილება578.226913.006390
ვალდებულებების ცვლილება-363.3375-327.981-279.3
ბალანსი000
შემოსულობები11525.1723712565.497558550.6
გადასახდელები10946.9463711652.491168550.6
ნაშთის ცვლილება578.226913.006390