თიანეთის მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული ბიუჯეტი: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის ფაქტი2019 წლის გეგმა
შემოსავლები5920.4480710522.666785385.4
ხარჯები4830.201133936.803294742.50215
არაფინანსური აქტივების ცვლილება1422.910251759.479896009.54513
მთლიანი სალდო-332.663314826.3836-5366.64728
ფინანსური აქტივების ცვლილება-369.463554826.3836-5366.64728
ვალდებულებების ცვლილება-36.8002400
ბალანსი000
შემოსულობები5938.4705710533.626185395.4
გადასახდელები6307.934125707.2425810762.04728
ნაშთის ცვლილება-369.463554826.3836-5366.64728