დევნილი და ლტოლვილი მოსახლეობისთვის გადარიცხული თანხა რეგიონების მიხედვით: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დევნილი მოსახლეობისთვის გადარიცხული თანხალტოლვილი მოსახლეობისთვის გადარიცხული თანხა
ქ. თბილისი 46521393364455
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 323370540
კახეთი 637875110790
იმერეთი 1143054021195
მცხეთა-მთიანეთი 52251741350
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 4048537520205
სამცხე-ჯავახეთი 10212304500
ქვემო ქართლი 583870537305
შიდა ქართლი 78894001620
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 323788544640
ზემო აფხაზეთი --