სსიპ აწარმოე საქართველოს 2017 წლის საშტატო ნუსხა

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

სტრუქტურული ერთეული/თანამდებობასაშტატო ერთეულითანამდებობრივი სარგო
სულ: 3574825
დირექტორი13500
დირექტორის მოადგილე13000
დირექტორის მოადგილე13000
დირექტორის მოადგილე13000
ინვესტიციების მოზიდვის დეპარტამენტი
დეპარტამენტის უფროსი12750
ინვესტიციების მხარდაჭერის დეპარტამენტი
დეპარტამენტის უფროსი12500
მეწარმეობის ხელშეწყობის დეპარტამენტი
დეპარტამენტის უფროსი12350
პროგრამის მენეჯერი 11875
პროგრამის მენეჯერი 11875
პროგრამის მენეჯერი 11875
საგრანტო პროგრამის მენეჯერი11900
შემოქმედებითი მეწარმეობის განვითარების მენეჯერი11800
შემოქმედებითი მეწარმეობის განვითარების ოფიცერი11875
ექსპორტის განვითარების დეპარტამენტი
დეპარტამენტის უფროსი12350
ექსპორტიორთა ხელშეწყობის დეპარტამენტი
დეპარტამენტის უფროსი12350
პორტფელის მენეჯერი11900
პორტფელის მენეჯერი11900
ანალიზისა და კვლევის დეპარტამენტი
დეპარტამენტის უფროსი12750
ბაზრების ანალიზის მენეჯერი12000
კვლევების ოფიცერი11800
პროექტების ანგარიშგებისა და განვითარების დეპარტამენტი
დეპარტამენტის უფროსი12350
ანალიტიკოსი11200
საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი
დეპარტამენტის უფროსი12350
საერთაშორისო ურთიერთობების ოფიცერი11800
მომსახურების ცენტრი
მომსახურების ცენტრის უფროსი11125
ადმინისტრაციული დეპარტამენტი
დეპარტამენტის უფროსი12350
ფინანსური მენეჯერი 12350
მთავარი ბუღალტერი11900
ბუღალტერი11600
შესყიდვების მენეჯერი11600
უფროსი იურისტი12000
მარკეტინგული კომუნიკაციების და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი12350
ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი12000
ადამიანური რესურსების მართვის ოფიცერი11900
საქმისწარმოების სპეციალისტი11600