სსიპ აწარმოე საქართველოს 2018 წლის საშტატო ნუსხა

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

სტრუქტურული ერთეული/თანამდებობასაშტატო ერთეულირანგი. იერარქიაკოეფიციენტითანამდებობრივი სარგო
კოეფიციენტიერთეულზეთვეში
სულ: 59154500
დირექტორი170007000
დირექტორის მოადგილე160006000
დირექტორის მოადგილე157005700
ინვესტიციების მოზიდვის დეპარტამენტი413900
დეპარტამენტის უფროსი11.1.5.656005600
ინვესტორებთან ურთიერთობის უფროსი მენეჯერი12.3440004000
ინვესტორებთან ურთიერთობის მენეჯერი13.42.525002500
ინვესტორებთან ურთიერთობის უმცროსი მენეჯერი13.51.818001800
ინვესტიციების მხარდაჭერის დეპარტამენტი412600
დეპარტამენტის უფროსი11.1.550005000
საინვესტიციო პროექტების უფროსი მენეჯერი12.23.232003200
საინვესტიციო პროექტების მენეჯერი13.42.525002500
საინვესტიციო პროექტების უმცროსი მენეჯერი13.41.919001900
მეწარმეობის ხელშეწყობის დეპარტამენტი717800
დეპარტამენტის უფროსი11.1.4.444004400
პროგრამის მენეჯერი 33.42.323006900
საგრანტო პროგრამის მენეჯერი13.42.323002300
საგრანტო პროგრამის უმცროსი მენეჯერი13.42.121002100
შემოქმედებითი მეწარმეობის განვითარების მენეჯერი13.42.121002100
ექსპორტის განვითარების დეპარტამენტი25600
დეპარტამენტის უფროსი11.13.838003800
ექსპორტის განვითარების მენეჯერი13.51.818001800
ექსპორტიორთა ხელშეწყობის დეპარტამენტი718300
დეპარტამენტის უფროსი11.1.3.333003300
პორტფელის მენეჯერი63.42.5250015000
კვლევის და განვითარების დეპარტამენტი614800
დეპარტამენტის უფროსი11.15.656005600
კვლევების უფროსი კოორდინატორი13.42.323002300
კვლევების კოორდინატორი13.41.919001900
კვლევების უმცროსი კოორდინატორი 13.51.818001800
ბაზრების ანალიზის მენეჯერი13.5220002000
ანალიტიკოსი13.61.212001200
საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი36500
დეპარტამენტის უფროსი11.13.333003300
საერთაშორისო ურთიერთობების კოორდინატორი13.5220002000
საერთაშორისო ურთიერთობების უმცროსი კოორდინატორი 13.61.212001200
მომსახურების ცენტრი710200
მომსახურების ცენტრის უფროსი11.12.525002500
მომსახურების ცენტრის კონსულტანტი33.51.414004200
მომსახურების ცენტრის ოპერატორი23.7110002000
მომსახურების ცენტრის უფროსი ოპერატორი13.41.515001500
ადმინისტრაციული დეპარტამენტი1636100
დეპარტამენტის უფროსი11.13.333003300
ფინანსური მენეჯერი 12.33.131003100
მთავარი ბუღალტერი13.42.525002500
ბუღალტერი13.51.616001600
შესყიდვების მენეჯერი13.52.222002200
შესყიდვების მენეჯერი13.41.919001900
უფროსი იურისტი12.31.919001900
იურისტი13.41.515001500
მარკეტინგის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი12.3440004000
ღონისძიებების მენეჯერი12.33.131003100
საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი13.42.121002100
საზოგადოებასთან ურთიერთობის კოორდინატორი13.51.818001800
ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი13.5220002000
ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტი13.41.919001900
სამეურნეო უზრუნველყოფის სპეციალისტი13.61.616001600
საქმისწარმოების სპეციალისტი13.61.616001600