ახალციხის მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული ბიუჯეტი: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის ფაქტი2019 წლის გეგმა
შემოსავლები19583.4263921761.0326918733.753
ხარჯები10431.8438510394.8550712827.301
არაფინანსური აქტივების ცვლილება11054.195569704.992479555.684
მთლიანი სალდო-1902.613021661.18515-3649.232
ფინანსური აქტივების ცვლილება-1981.82721661.18515-3649.232
ვალდებულებების ცვლილება-79.2141800
ბალანსი000
შემოსულობები19799.4768821919.3471318843.753
გადასახდელები21781.3040820258.1619822492.985
ნაშთის ცვლილება-1981.82721661.18515-3649.232