სახელმძღვანელო

ღია მონაცემების სახელმძღვანელო

ღია მონაცემების სახელმძღვანელო

სახელმძღვანელო იწყება ღია მონაცემების განმარტებით, ძირითადი პრინციპების და მათთან მუშაობის თავისებურებების გაცნობით. ღია მონაცემების განმარტებისა და ძირითადი პრინციპების გაცნობის შემდეგ, სახელმძღვანელოს მომდევნო თავები მიმოიხილავს მონაცემების მოპოვების, დამუშავების, ანალიზისა და დამუშავების როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ საკითხებს და მკითხველს გააცნობს მონაცემებთან მუშაობის თანამედროვე ტექნიკებსა და საშუალებებს. სახელმძღვანელო დაფუძნებულია ამ საკითხებზე შექმნილ სხვადასხვა წიგნებზე, სახელმძღვანლოებსა და სტატიებზე.

პრაქტიკული სახელმძღვანელო მონაცემთა ჟურნალისტებისთვის

პრაქტიკული სახელმძღვანელო მონაცემთა ჟურნალისტებისთვის

წინამდებარე სახელმძღვანლოში შემოგთავაზებთ პრაქტიკულ რჩევებს, თუ რას უნდა დააკვირდეთ ვებგვერდებზე ინფორმაციის მოძიებისა და გადამოწმებისას. გზამკვლევი იწყება საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებული მონაცემების მოპოვებისა და დამუშავების შესახებ საჭირო ინფორმაციით. ამას მოსდევს საჯარო ფინანსების განკარგვის მონიტორინგისთვის სასარგებლო სხვა ელექტრონული რესურსებისა და მექანიზმების მიმოხილვა.

ღია მონაცემების სახელმძღვანელო

ღია მონაცემების სახელმძღვანელო

სახელმძღვანელო იწყება ღია მონაცემების განმარტებით, ძირითადი პრინციპების და მათთან მუშაობის თავისებურებების გაცნობით. ღია მონაცემების განმარტებისა და ძირითადი პრინციპების გაცნობის შემდეგ, სახელმძღვანელოს მომდევნო თავები მიმოიხილავს მონაცემების მოპოვების, დამუშავების, ანალიზისა და დამუშავების როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ საკითხებს და მკითხველს გააცნობს მონაცემებთან მუშაობის თანამედროვე ტექნიკებსა და საშუალებებს. სახელმძღვანელო დაფუძნებულია ამ საკითხებზე შექმნილ სხვადასხვა წიგნებზე, სახელმძღვანლოებსა და სტატიებზე.
სრულად