ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული ბიუჯეტი: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის ფაქტი2019 წლის გეგმა
შემოსავლები7193.842258308.083976588.4
ხარჯები3910.892934064.294044686.2
არაფინანსური აქტივების ცვლილება3593.315873356.491091952.2
მთლიანი სალდო-310.36655887.29884-50
ფინანსური აქტივების ცვლილება-310.96655887.29884-50
ვალდებულებების ცვლილება-0.600
ბალანსი000
შემოსულობები7229.086238372.509646608.4
გადასახდელები7540.052787485.21086658.4
ნაშთის ცვლილება-310.96655887.29884-50