ყვარლის მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული ბიუჯეტი: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის ფაქტი2019 წლის გეგმა
შემოსავლები9165.9849611505.03727631.3
ხარჯები6480.124687346.566548071.3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება2613.064472538.33982552.08352
მთლიანი სალდო72.795811620.13086-2992.08352
ფინანსური აქტივების ცვლილება72.795811620.13086-3020.08352
ვალდებულებების ცვლილება00-28
ბალანსი000
შემოსულობები10454.2998911721.48067781.3
გადასახდელები10381.5040810101.3497410801.38352
ნაშთის ცვლილება72.795811620.13086-3020.08352