ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული ბიუჯეტი: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის ფაქტი2019 წლის გეგმა
შემოსავლები33030.1615732049.4549631189.06
ხარჯები13666.9855215540.8387814368.604
არაფინანსური აქტივების ცვლილება20263.1535415526.4035715085.3
მთლიანი სალდო-899.97748999999982.212611735.156
ფინანსური აქტივების ცვლილება-1946.39599-202.96518-3.6000000000065
ვალდებულებების ცვლილება-1046.4185-1185.17779-1738.756
ბალანსი000
შემოსულობები33056.4138732250.6792631189.06
გადასახდელები35054.9098632497.8444431236.86
ნაშთის ცვლილება-1998.49599-247.16518-47.800000000007