გორის მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული ბიუჯეტი: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის ფაქტი2019 წლის გეგმა
შემოსავლები39118.1448441337.6050844720.468
ხარჯები23785.8109624181.60327139.195
არაფინანსური აქტივების ცვლილება14314.4306616402.663517325.517
მთლიანი სალდო1017.90322753.33857999999255.756
ფინანსური აქტივების ცვლილება859.35760999998606.044579999990
ვალდებულებების ცვლილება-158.54561-147.294-255.756
ბალანსი000
შემოსულობები39888.2855842124.7547645270.468
გადასახდელები39028.9279741518.7101845270.468
ნაშთის ცვლილება859.35760999998606.044579999990