ქურთის მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული ბიუჯეტი: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის ფაქტი2019 წლის გეგმა
შემოსავლები2123.792692119.415512125
ხარჯები2133.311862097.412222125
არაფინანსური აქტივების ცვლილება0.6559920.051410
მთლიანი სალდო-10.175161.95187999999970
ფინანსური აქტივების ცვლილება-10.1751599999991.95187999999960
ვალდებულებების ცვლილება000
ბალანსი000
შემოსულობები2130.152692119.415512125
გადასახდელები2140.327852117.463632125
ნაშთის ცვლილება-10.1751599999991.95187999999960