კასპის მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული ბიუჯეტი: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის ფაქტი2019 წლის გეგმა
შემოსავლები11312.0697415666.8938512094.5
ხარჯები7492.335518355.723038549.7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება5773.712884376.923024677
მთლიანი სალდო-1953.978652934.2478-1132.2
ფინანსური აქტივების ცვლილება-2076.958832823.2928-1277
ვალდებულებების ცვლილება-122.98018-110.955-144.8
ბალანსი000
შემოსულობები11378.7734915708.3058512114.5
გადასახდელები13454.2122812885.0130513391.5
ნაშთის ცვლილება-2075.438792823.2928-1277