თიღვის მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული ბიუჯეტი: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის ფაქტი2019 წლის გეგმა
შემოსავლები1385.918541575.30841573.5
ხარჯები1333.293241566.082421514.685
არაფინანსური აქტივების ცვლილება4.433995.73258.815
მთლიანი სალდო48.191313.49397999999970
ფინანსური აქტივების ცვლილება48.191313.49397999999970
ვალდებულებების ცვლილება000
ბალანსი000
შემოსულობები1385.918541575.30841573.5
გადასახდელები1337.727231571.814421573.5
ნაშთის ცვლილება48.191313.49397999999970