ახალგორის მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული ბიუჯეტი: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის ფაქტი2019 წლის გეგმა
შემოსავლები2415.504332406.374352416
ხარჯები2413.911112370.483692376.6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება24.572596.984239.4
მთლიანი სალდო-22.9793728.906460
ფინანსური აქტივების ცვლილება-23.71408000000128.906460
ვალდებულებების ცვლილება-0.7347100
ბალანსი000
შემოსულობები2415.504332416.579152416
გადასახდელები2439.218412387.672692416
ნაშთის ცვლილება-23.71408000000128.906460