მცხეთის მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული ბიუჯეტი: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის ფაქტი2019 წლის გეგმა
შემოსავლები22221.5786527038.9579317986.2
ხარჯები12780.9182514584.1834315097.69295
არაფინანსური აქტივების ცვლილება9453.89247838.146727878.73399
მთლიანი სალდო-13.2320000000054616.62778-4990.22694
ფინანსური აქტივების ცვლილება-331.051310000014281.89878-5307.82694
ვალდებულებების ცვლილება-317.81931-334.729-317.6
ბალანსი000
შემოსულობები22863.866429079.7745218514.9
გადასახდელები23194.9177124797.8757423822.72694
ნაშთის ცვლილება-331.051310000014281.89878-5307.82694