მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა მიტოვების პრევენციისა და დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესში ჩართული ბავშვების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

რეინტეგრაცია: ბავშვირეინტეგრაცია: განსხვავებული საჭიროების მქონე ბავშვიმინდობით აღზრდა: ბავშვიმინდობით აღზრდა: განსხვავებული საჭიროების მქონე ბავშვი
ქ. თბილისი 1642324988
გურია 1728411
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 5-73
კახეთი 391024634
იმერეთი 28312826
მცხეთა-მთიანეთი 23-5310
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 2357417
სამცხე-ჯავახეთი 416727
ქვემო ქართლი 353696
შიდა ქართლი 28210820
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 5149218
ზემო აფხაზეთი ----