მინდობით აღზრდაში ჩართულ ბავშვთა რაოდენობა შვილობილობის ტიპისა და რეგიონების მიხედვით: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ნათესაური მინდობით აღსაზრდელი ბავშვინათესაური მინდობით აღსაზრდელი განსხვავებული საჭიროების მქონე ბავშვიარანათესაური (რეგულარული) მინდობით აღსაზრდელი ბავშვი არანათესაური (რეგულარული) მინდობით აღსაზრდელი განსხვავებული საჭიროების მქონე ბავშვი გადაუდებელი მინდობით აღსაზრდელი ბავშვი გადაუდებელი მინდობით აღსაზრდელი განსხვავებული საჭიროების მქონე ბავშვი
ქ. თბილისი 8916157723-
გურია 727691-
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 2-53--
კახეთი 211221334-
იმერეთი 24410422--
მცხეთა-მთიანეთი 8-45--
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 5163166-
სამცხე-ჯავახეთი 6-58273-
ქვემო ქართლი 5-6361-
შიდა ქართლი 41103191-
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 9-75188-
ზემო აფხაზეთი ------