რეინტეგრაციასა და მინდობით აღზრდაში ჩართულ ოჯახთა განაწილება მზრუნველობაში მყოფი ბავშვების რაოდენობის მიხედვით: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

1 ბავშვიანი2 ბავშვიანი3 ბავშვიანი4 ბავშვიანი5 ბავშვიანი6 ბავშვიანი7 ბავშვიანი8 ბავშვიანი
რეინტეგრაცია 226771951--1
ნათესაური მინდობით აღზრდა864093----
არანათესაური მინდობით აღზრდა21116611953107--
გადაუდებელი მინდობით აღზრდა 16211----