ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამისა და რეინტეგრაციის შემწეობის მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა სტატუსისა და რეგიონების მიხედვით: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

შშმპ სტატუსის მქონეშშმპ სტატუსის არმქონე
ქ. თბილისი 11301539
გურია 65212
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 626
კახეთი 347610
იმერეთი 474529
მცხეთა-მთიანეთი 85126
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 163272
სამცხე-ჯავახეთი 77128
ქვემო ქართლი 156330
შიდა ქართლი 153417
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 128297
ზემო აფხაზეთი 00