რეგისტრირებულ და აქტიურ სუბიექტთა რაოდენობა ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით: 2020

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

რეგისტრირებულ სუბიექტთა რაოდენობააქტიურ სუბიექტთა რაოდენობა
კომერციული იურიდიული პირები28016781353
სოლიდარული პასუხისმგებლო­ბის საზოგადოება (სპს)2755203
კომანდიტური საზოგადოება18822
შეზღუდული პასუხისმგებლო­ბის საზოგადოება (შპს)26901680002
სააქციო საზოგადოება2809918
კოოპერატივი5399208
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები282323879
ინდივიდუალური მეწარმე45493495587
სხვა59031144
საჯარო სამართლის სუბიექტები58612670