2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საგარეო საკრედიტო რესურსებიდან გაცემული სესხები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

კომპანია/ ორგანიზაციაპროექტის დასახელებადონორიხელმოწერის თარიღივალუტაშეთანხმებული თანხაათვისებული თანხაძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილიდარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილივალის ნაშთივალის ნაშთი ლარში
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემაელ . გადამცემი ხაზების კრედიტიKfW1999 წ . 15 თებEUR7,413,732.287,413,732.282,302,858.71957,474.095,110,873.5714,279,780.75
სს პროკრედიტბანკიმიკროსაფინანსო ბანკის კრედიტიKFW1999 წ . 03 სექEUR1,810,352.881,810,352.88904,855.02634,049.55905,497.862,529,961.02
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემაელექტროენერგიის ბაზრის მხარდამჭერი პროექტიIDA2002 წ . 18 სექUSD32,388,487.0132,388,487.0120,253,370.6315,598,586.7012,135,116.3832,119,226.03
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემაე ლექტროგადამცემი ქსელების რეაბილიტაციის II პ როექტი *KfW2002 წ . 18 სექEUR12,782,297.0312,782,297.038,271,352.983,450,238.693,759,002.8710,502,654.02
შპს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერისაქართველოს ენერგოსექტორის რეაბილიტაციის ხელშეწყობაKFW2003 წ . 01 დეკEUR190,024.79190,024.7960,671.5021,867.01129,353.29361,413.10
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემაე ლექტროენერგიის ბაზრის მხარდამჭერი პროექტი ( დამატე ბითი)IDA2004 წ . 19 ოქტUSD3,808,492.983,808,492.982,368,128.551,885,334.431,440,364.433,812,356.57
სოფლის განვითარების პროექტში მონაწილე კომერციული ბანკები და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისოფლის განვითარების პროექტიIFAD2005 წ . 29 ივნUSD12,354,181.2112,354,181.216,345,829.901,183,050.706,008,351.3115,902,904.25
სოფლის განვითარების პროექტში მონაწილე კომერციული ბანკები და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისოფლის განვითარების პროექტიIFAD2005 წ . 29 ივნGEL9,538,196.159,538,196.152,826,811.079,538,196.159,538,196.15
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემაელექტროენერგიის ბაზრის მხარდამჭერი პროექტის რესტრუქტურირებული კრედიტიIDA2006 წ . 30 იანUSD722,654.22722,654.2264,346.07658,308.151,742,410.01
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემაელ . გადამცემი ხაზების კრედიტის რესტრუქტურირებული კრედიტიKfW2006 წ . 30 იანEUR549,722.81549,722.81549,722.811,535,925.53
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემაელექტროგადამცემი ქსელების რეაბილიტაციის I I პროექტის რესტრუქტურირებული კრედიტიKfW2006 წ . 30 იანEUR1,207,782.411,207,782.41405,772.74802,009.672,240,815.02
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემაენერგომომარაგების სექტორული პროგრამაKfW2006 წ . 03 ივლEUR8,313,250.198,313,250.191,995,180.00636,678.836,318,070.1917,652,688.11
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემარე გიონალური ელექტროქსელების რეაბილიტაციის პროექტი ( ა ლავერდი)KfW2006 წ . 14 აგვEUR10,000,000.0010,000,000.003,999,999.961,039,726.296,000,000.0416,764,000.11
თბილისის მერიათბილისის გზების რეაბილიტაციის პროექტიKUWAIT2007 წ . 02 თებKWD4,316,126.204,316,126.204,316,126.20410,845.480.000.00
ბათუმის მერიაბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია I ფაზაKFW2007 წ . 09 მარEUR17,079,043.1717,079,043.171,034,199.1017,079,043.1747,718,846.62
შპს ენგურჰესიენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაცია IIEBRD2007 წ . 10 მაიUSD10,000,000.0010,000,000.007,857,142.811,216,128.702,142,857.195,671,714.41
შპ ს ხრამჰესი-2ენერგეტ იკის რეაბილიტაციის პროექტი (KHRAMI)JICA2008 წ . 17 დეკJPY2,954,862,209.002,954,862,209.001,525,090,160.75412,564,065.121,429,772,048.2532,385,766.66
შპს საქაერონავიგაციათბილისის აეროპორტის რადარით აღჭურვის პროექტიNATIXI2009 წ . 30 იანEUR4,690,000.004,690,000.00561,640.00385,992.774,128,360.0011,534,637.84
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრობათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია I I ფაზა - ხელვაჩაურიKFW2009 წ . 06 აპრEUR6,700,000.006,699,257.821,339,800.00720,930.735,359,457.8214,974,325.15
ბათუმის მერიაბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია I I ფაზაKFW2009 წ . 06 აპრEUR38,300,000.0038,300,000.006,383,500.004,577,757.3131,916,500.0089,174,701.00
შპს ენგურჰესიენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტთან დაკავშირებით წარმოქმნილი დავალიანების მოსახურების შესახებEBRD2009 წ . 17 აგვGEL38,971,982.1638,971,982.163,898,755.4538,971,982.1638,971,982.16
გარდაბნის მუნიციპალიტეტიგარდაბნის მყარი ნარჩენების პროექტიEBRD2009 წ . 29 სექEUR319,781.45319,781.4593,100.0024,631.02226,681.45633,347.97
რუსთავის მუნიციპალიტეტირუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტიEBRD2009 წ . 29 სექEUR1,279,125.811,279,125.81373,100.0097,071.97906,025.812,531,436.11
შპს ენერგოტრანსიმ აღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების პროექტი_ EIBEIB2010 წ . 16 ივლEUR82,476,264.8782,476,264.886,846,069.782,513,625.4875,630,195.10211,310,765.11
შპს ენერგოტრანსიშავ ი ზღვის ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი_ KFWKFW2010 წ . 16 ივლEUR85,840,163.4485,840,163.448,986,032.685,154,354.1276,854,130.76214,730,441.34
შპს ენერგოტრანსიშავ ი ზღვის ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი_ EBRDEBRD2010 წ . 16 ივლEUR59,193,644.9159,193,644.9115,692,875.372,259,761.4743,500,769.54121,541,150.09
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროაჭარის მყარი ნარჩენების პროექტიEBRD2010 წ . 20 ივლEUR3,000,000.0030,000.007,500.0099,448.8722,500.0062,865.00
შპს კოკა - კოლასასამართლო მორიგების აქტი შპს " კ ოკა- კ ოლა"TURKEY2010 წ . 30 ივლUSD7,365,793.117,365,793.116,000,000.0025,940.531,365,793.113,614,981.20
შპს ენგურჰესიენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაცია IIIEBRD2010 წ . 27 აგვEUR20,000,000.0020,000,000.002,490,800.171,434,906.7717,509,199.8348,920,704.32
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაუ რბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა IADB2011 წ . 30 ივნSDR49,559,548.0036,344,994.3936,344,994.39129,321,934.05
შპს ენგურჰესივარდნილის და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციაEIB2011 წ . 20 ივლEUR20,000,000.0020,000,000.007,692.30419,540.1819,992,307.7055,858,507.71
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაბორჯომის წყალის პროექტიEBRD2011 წ . 12 აგვEUR1,532,199.111,532,199.11566,374.8259,012.53965,824.292,698,513.06
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაქუთაისის მუნიციპალური წყალის პროეEBRD2011 წ . 12 აგვEUR3,054,726.203,054,726.201,437,518.24108,766.251,617,207.964,518,479.04
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაფოთის მუნიციპალური წყალის პროექტიEBRD2011 წ . 12 აგვEUR2,620,675.402,620,675.401,233,259.0495,866.081,387,416.363,876,441.31
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაურ ბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა IIADB2012 წ . 13 იანSDR25,047,000.0019,316,441.0619,316,441.0668,731,322.12
ბათუმის მერიაბ ათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია - ფაზ ა III ( წ ყალი)KFW2012 წ . 15 თებEUR20,000,000.0010,531,103.332,598,633.65930,330.697,932,469.6822,163,320.29
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაწყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტიEIB2012 წ . 04 მაიEUR40,000,000.0040,000,000.00335,000.001,190,127.3139,665,000.00110,824,010.00
ბათუმის მერიაბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია , III ფაზა - სანიაღვრე სისტემაKFW2012 წ . 08 ოქტEUR6,988,338.99250,990.6534,432.79250,990.65701,267.88
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაწყლის ინფრასტრუქტურის განახლების I I პროექტიEIB2013 წ . 26 ნოეEUR40,000,000.0031,577,529.22628,583.7031,577,529.2288,227,616.64
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემაჯვარი - ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტიEBRD2014 წ . 26 თებEUR25,205,000.0012,008,914.71444,620.9312,008,914.7133,552,907.70
შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიაქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვაKFW2014 წ . 07 მარEUR20,000,000.00220,177.00342,007.53220,177.00615,174.54
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემარეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტიADB2014 წ . 17 მარSDR30,981,000.0030,329,903.50259,859.3430,329,903.50107,919,174.18
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემასაქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამაKfW2014 წ . 29 აპრEUR35,000,000.0017,900,943.051,165,000.00933,725.9816,735,943.0546,760,224.88
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაურ ბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა IIIADB2014 წ . 03 ივნSDR64,205,000.0017,397,255.4017,397,255.4061,902,519.27
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემაელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტიIBRD2014 წ . 23 დეკUSD59,000,000.0028,942,984.76221,352.1728,942,984.7676,606,292.06
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაურ ბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა IVADB2015 წ . 26 მარUSD108,000,000.0014,003,189.7714,003,189.7737,063,642.68
შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიაქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების პროექტიEBRD2015 წ . 12 ნოეEUR4,300,000.0043,000.0023,879.3443,000.00120,142.00
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაურ ბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა VADB2016 წ . 29 იანSDR23,005,000.002,637,771.492,637,771.499,385,658.64
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაურ ბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა VADB2016 წ . 29 იანUSD43,000,000.0046,679.7646,679.76123,551.99
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაქუთაისის წყალინარების პროექტიEIB2016 წ . 15 თებEUR100,000,000.000.00
შპს ქობულეთის წყალიქობულეთის წყალარინების პროექტიEBRD2016 წ . 28 მარEUR3,700,000.002,012,999.56265,933.8379,030.451,747,065.734,881,301.65
ბათუმის მერიაბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია , IV ფაზაKFW2016 წ . 16 მაიEUR30,000,000.002,055,710.59364,662.022,055,710.595,743,655.39
თბილისის მერიათბილისის ავტობუსების პროექტიEBRD2016 წ . 21 ივლEUR27,000,000.005,670,000.005,670,000.0015,841,980.00
სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდისაქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტიEBRD2016 წ . 28 სექEUR10,000,000.005,258,911.705,258,911.7014,693,399.29