დასაქმებულთა განაწილება ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით: 2017-2020

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

2017201820192020
სოფლის მეურნეობა, ნადირობა და მეტყევეობა, თევზჭერა, მეთევზეობა289.95254.04247.65247.32
მრეწველობა145.72145.83136.72133.33
მშენებლობა83.8598.95102.0685.26
ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი 177.98188199.43191.72
სასტუმროები და რესტორნები38.1944.5149.0236
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა84.4690.3995.4289.23
საფინანსო საქმიანობა31.3533.5730.8129.85
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა41.5942.941.1139.85
სახელმწიფო მმართველობა90.2492.1193.5294.56
განათლება154.84151.93151.56141.79
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება68.9265.860.562.31
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა64.4567.5668.2873.48
კერძო საოჯახო მეურნეობა დაქირავებული მომსახურებით14.519.4617.9615.03
ექსტერიტორიული ორგანიზაციების საქმიანობა0.511.131.362.02
არაიდენტიფიცირებული0.25-0.42-