დასაქმებულთა განაწილება ეკონომიკური საქმიანობის სახეების (Nace rev. 1.1) მიხედვით (ათასი კაცი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

2017
სოფლის მეურნეობა, ნადირობა და მეტყევეობა, თევზჭერა, მეთევზეობა736.5
მრეწველობა137.5
მშენებლობა82
ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი 174.1
სასტუმროები და რესტორნები37.4
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა82.6
საფინანსო საქმიანობა30.7
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა40.7
სახელმწიფო მმართველობა88.3
განათლება151.5
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება67.4
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა63
კერძო საოჯახო მეურნეობა დაქირავებული მომსახურებით14.2
ექსტერიტორიული ორგანიზაციების საქმიანობა0.5
არაიდენტიფიცირებული0.2