დასაქმებულთა განაწილება ეკონომიკური საქმიანობის სახეების (Nace rev. 2) მიხედვით (ათასი კაცი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

2017
სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა735.9
მრეწველობა141.9
მშენებლობა82.8
საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი171.6
ტრანსპორტირება და დასაწყობება68.8
განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები37.3
ინფორმაცია და კომუნიკაცია21.3
საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები30.7
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები3
პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები21.6
ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები18.2
სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა; სავალდებულო სოციალური დაცვა88.3
განათლება156.4
ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები66.8
ხელოვნება, გართობა და დასვენება26.4
სხვა სახის მომსახურება20.7
შინამეურნეობების, როგორც დამქირავებლის, საქმიანობები; არადიფერენცირებული საქონლის და მომსახურების წარმოება შინამეურნეობების მიერ საკუთარი მოხმარებისათვის14.2
ექსტერიტორიული ორგანიზაციების და ორგანოების საქმიანობები0.5
არაიდენტიფიცირებული0.2