ღვინის ეროვნული სააგენტოს 2017 წლის საშტატო ნუსხა

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

თანამდებობათანამდებობრივი სარგო
სამმართველოს უფროსი1500
მთავარი სპეციალისტი273.81
შესყიდვების კოორდინატორი1350
სადეგუსტაციო კომისის თავმჯდომარე2400
თავმჯდომარის მოადგილე2500
სამმართველოს უფროსი1500
სამმართველოს უფროსი1500
მრჩეველი1750
მთავარი სპეციალისტი1150
თავმჯდომარე2900
მთავარი სპეციალისტი1150
მთავარი სპეციალისტი1150
სამმართველოს უფროსი1142.86
მთავარი სპეციალისტი1150
მთავარი სპეციალისტი1150
მთავარი სპეციალისტი1150
მთავარი სპეციალისტი1150
სამმართველოს უფროსი1071.43
დეპარტამენტის უფროსი1800
მთავარი სპეციალისტი1150
სამმართველოს უფროსი1500
მთავარი სპეციალისტი1150
სადეგუსტაციო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე1700
მთავარი სპეციალისტი1150
სპეციალისტი850
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე1600
დეპარტამენტის უფროსი1800
მთავარი სპეციალისტი876.19
მთავარი სპეციალისტი1150
სამმართველოს უფროსი1500
დეპარტამენტის უფროსი1800
მთავარი სპეციალისტი
მთავარი სპეციალისტი1150
მთავარი სპეციალისტი1150
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე1600
სპეციალისტი
მთავარი სპეციალისტი1150
მთავარი სპეციალისტი1150
მთავარი სპეციალისტი1150
მთავარი სპეციალისტი1150
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე1600
თავმჯდომარის მოადგილე2500
სამმართველოს უფროსი1500
მთავარი სპეციალისტი1150
სამმართველოს უფროსი1500
მთავარი სპეციალისტი1150
მთავარი სპეციალისტი1150
მთავარი სპეციალისტი1150
მთავარი სპეციალისტი985.71
მთავარი სპეციალისტი1150
მთავარი სპეციალისტი1150