ღვინის ეროვნული სააგენტოს 2018 წლის საშტატო ნუსხა

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

თანამდებობასაშტატო ერთეულითანამდებობრივი სარგო
1თავმჯომარე14,400.0
2თავმჯდომარის მოადგილე 13,800.0
3თავმჯდომარის მოადგილე 13,800.0
სადეგუსტაციო კომისია
4სადეგუსტაციო კომისიის თავმჯდომარე13,800.0
5სად. კომისიის თამჯდომარის მოადგილე12,500.0
6მთავარი სპეციალისტი11,600.0
7მთავარი სპეციალისტი11,600.0
ადმინისტრაციული დეპარტამენტი
8დეპარტამენტის უფროსი12,800.0
9დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე12,500.0
10საქმის წარმოების და კადრების მენეჯერი11,600.0
11 მთავარი სპეციალისტი11,600.0
12 მთავარი სპეციალისტი11,600.0
13მთავარი სპეციალისტი11,600.0
სამეურნეო სამმართველო
14სამეურნეო სამმართველოს უფროსი12,200.0
15მთავარი სპეციალისტი11,700.0
16მთავარი სპეციალისტი11,600.0
17მთავარი სპეციალისტი11,600.0
შესყიდვების სამართველო
18სამმართველოს უფროსი12,200.0
19მთავარი სპეციალისტი11,700.0
საფინანსო-საბუღალტრო სამართველო 
20სამმართველოს უფროსი - მთავარი ბუღალტერი12,200.0
21მთავარი სპეციალისტი11,700.0
22მთავარი სპეციალისტი11,600.0
იურიდიული სამართველო
23სამმართველოს უფროსი12,200.0
24მთავარი სპეციალისტი11,700.0
მევენახეობა-მეღვინეობის ანალიზის და რეგულირების დეპარტამენტი
25დეპარტამენტის უფროსი12,800.0
26დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე12,500.0
ანალიზისა და ნორმატივების სამმართველო
27სამმართველოს უფროსი12,200.0
28მთავარი სპეციალისტი11,700.0
29 მთავარი სპეციალისტი11,600.0
მეღვინეობის რეგულირების სამმართველო
30სამმართველოს უფროსი12,200.0
 31მთავარი სპეციალისტი11,700.0
32მთავარი სპეციალისტი11,600.0
მთავარი სპეციალისტი11,600.0
მთავარი სპეციალისტი11,600.0
მევენახეობის კადასტრის სამმართველო
33სამმართველოს უფროსი12,200.0
34 მთავარი სპეციალისტი11,700.0
35მთავარი სპეციალისტი11,600.0
მთავარი სპეციალისტი11,600.0
სერტიფიცირების სამმართველო
39სამართველოს უფროსი12,200.0
 40მთავარი სპეციალისტი11,700.0
41მთავარი სპეციალისტი11,600.0
42მთავარი სპეციალისტი11,600.0
43მთავარი სპეციალისტი11,600.0
მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი
44დეპარტამენტის უფროსი12,800.0
45დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე12,500.0
46მთავარი სპეციალისტი11,600.0
47მთავარი სპეციალისტი11,600.0
48მთავარი სპეციალისტი11,600.0
49მთავარი სპეციალისტი11,600.0
50 მთავარი სპეციალისტი11,600.0
50102,200.0