ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის 2017 წლის საშტატო ნუსხა

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

saStato nusxasaStato erTeulisaxelfaso ganakveTibiujeti TveSi
direqtori129002900
direqtoris moadgile125002500
mTavari specialisti119001900
ufrosi specialisti310003000
specialisti1980980
logistikis specialisti1980980
finansisti111901190