დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მიერ 2017 წელს საკუთარი საქმიანობით მიღებული შემოსავლები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

შემოსავლების კლასიფიკაცია2017 წლის შემოსავლები
სხვა შემოსავლები5066392.52
გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან1000
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები66529.71
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა324425.68
შემოსავალი სსიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან58968.76
სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტოა მიერ გაწეული მომსახურების საფასური59613.33
სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური4375717.09
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)24858
სხვა.მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა82332
შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან8972.85
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები200
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები63775.1