სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ 2017 წელს საკუთარი საქმიანობით მიღებული შემოსავლები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

შემოს. კლას. კოდიდასახელებასსიპ/ააიპ
1შემოსავლები4682749.42
13გრანტები120921.94
131საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები0
1311მიმდინარე დანიშნულების გრანტები0
133სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები120921.94
1331გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან120921.94
13311გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან120921.94
133111მიმდინარე120921.94
1331114სხვა120921.94
14სხვა შემოსავლები4561827.48
141შემოსავლები საკუთრებიდან0
1415რენტა0
14159სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა0
142საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია4557791.65
1423არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება4557791.65
14233სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან4557791.65
14233067სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური11405
14233068სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემილი იმპორტის ნებართვის საფასური685167
14233069სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემილი ფიტოსანიტარული სერტიფიკატის საფასური472292.9
14233070სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემილი ვეტერინალური სერტიფიკატის საფასური251902
14233071სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემილი ჰიგიენური სერტიფიკატის საფასური113755
14233072სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ წყლის სასაქონლო პროდუქციის კატეგორიის მინიჭების საფასური-600
14233073სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ვეტ-პრეპარატის რეგისტრაციის საფასური185377.35
14233075სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების რეგისტრაციის საფასური271955
14233076სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ სურსათის განადგურების პროცესზე ზედამხედველობი საფასური500
14233077სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ სასაკლაოებზე ვეტ-შემოწმების საფასური1926559.85
14233078სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ საკარანტინო ვეტ-ზედამხედველობის საფასური202850
14233079სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ წინა საიომპორტო ვეტ-კონტროლის საფასური422206.55
14233080სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერგაწეული კონსულტაციის საფასური14421
145შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები4035.83
14511შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან-892
14517წინა წელს გამოუყენებული და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები4831.52
1459სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები96.31
4ნაშთები წლის დასაწყისისათვის457005.11
41წლის დასაწყისისთვის გარდამავალი საბრუნავი სახსრები457005.11