ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდიდან 2017 წელს გათავისუფლებული თანამშრომლები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

მიზეზისაშტატოშტატგარეშე
შრომითი ურთიერთობის ვადის გასვლა3-
პირადი განცხადება772
დისციპლინური გადაცდომა2-
გარდაცვალება1-