შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიიდან 2017 წელს გათავისუფლებული თანამშრომლები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

გათავისუფლების საფუძველიშტატი/შტატგარეშერაოდენობა
სხვა სამსახურში გადასვლაშტატი3
პირადი განცხადებაშტატი5
პირადი განცხადებაშტატგარეშე2
შრომითი ხელშეკრულების ვადის გასვლაშტატგარეშე27
აკადემიური კონკურსით გათვალისწინებული ვადის გასვლაშტატი4
მხარეთა ურთიერთშეთანხმებით უვადო ხელშეკრულების შეწყვეტაშტატგარეშე17