საარსებო შემწეობის მიმღები 16 წლამდე პირების რაოდენობა: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

არ აღემატება 30000_ს 30001_57000 57001_60000 60001_65000 65001-100000 სულ
ქ. თბილისი 1551282478411317337129288
გურია 1307177618239813054968
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 90661155982201890
კახეთი 42094945578845288513462
იმერეთი 397667777871323442917292
მცხეთა-მთიანეთი 141215981202205693919
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 49205556535885180513701
სამცხე-ჯავახეთი 895108713123311263472
ქვემო ქართლი 477052186751017229913979
შიდა ქართლი 34334853490901242712104
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 27824118519863303411316
ზემო აფხაზეთი 000000
სულ 44122447864913810023470125391