სახელმწიფო სუბსიდიის მიმღებთა რაოდენობა სქეოსობრივ-ასაკობრივ ჭრილში: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

კაცი 60-64 ქალი 60-64კაცი 65-69ქალი 65-69კაცი 70-74ქალი 70-74კაცი 75-79ქალი 75-79კაცი 80-90ქალი 80-90კაცი >90ქალი >90
ქ. თბილისი05278758695157733607697222022174600
გურია01863643463447110928224100
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი01017209251616481372662
კახეთი045113116881057311920641969207
იმერეთი0141256279181194156242335748115344
მცხეთა-მთიანეთი026805055284144771141752
სამეგრელო-ზემო სვანეთი0712521231111099810118741741177
სამცხე-ჯავახეთი04271924776448214328243117
ქვემო ქართლი0722141741411528413828649080173
შიდა ქართლი021267121148125109981742374092
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა016422839821242120144840979152168
ზემო აფხაზეთი000000000000