მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (შშმპ) რაოდენობა - ივნისი 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

რეგისტრირებული- ოჯახი შშმ პირით რეგისტრირებული - შშმ პირი რეგისტრირებული - ოჯახი შრომის უუნარო პირით **რეგისტრირებული - შრომის უუნარო პირი მიმღები - ოჯახი შშმ პირით მიმღები - შშმ პირი მიმღები - ოჯახი შრომის უუნარო პირით **მიმღები - შრომის უუნარო პირი
ქ. თბილისი 11114123004875787316630470802675853533
გურია 3354385313104243071370165644209914
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 162718027478115931136127847217726
კახეთი 630070072883851599297734371198325674
იმერეთი 12106138024532880159479156971604434001
მცხეთა-მთიანეთი 17971985914015404956107742018121
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 620170212871052371331038471380228841
სამცხე-ჯავახეთი 21492404100351887673185729236319
ქვემო ქართლი 405044482206241819225225221177824957
შიდა ქართლი 556862442421943897289633461124923378
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 69138288239615133626273351876021553
ზემო აფხაზეთი 11890000