ზიანის ანაზღაურებისა და შრომითი ურთიერთობებიდან გამომდინარე განხილული ადმინისტრაციული დავები: 2014-2017

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

შრომითი ურთიერთობებიდან გამომდინარე ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტების კანონიერების თაობაზეადმინისტრაციული ორგანოს ვალდებულება-ზიანის ანაზღაურების თაობაზე
201444553
201526682
2016235133
2017368133