ერედვის მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული ბიუჯეტი: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის ფაქტი2019 წლის გეგმა
შემოსავლები1996.704721992.103231970
ხარჯები1953.023351976.83521917.6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება61.1233213.6811648
მთლიანი სალდო-17.441951.586874.4000000000001
ფინანსური აქტივების ცვლილება-17.441951.58686999999990
ვალდებულებების ცვლილება00-4.4
ბალანსი000
შემოსულობები1997.894721992.103231970
გადასახდელები2015.336671990.516361970
ნაშთის ცვლილება-17.441951.58686999999990