ქარელის მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული ბიუჯეტი: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის ფაქტი2019 წლის გეგმა
შემოსავლები12917.355915446.1142215547.887
ხარჯები6450.972596981.17058151.116
არაფინანსური აქტივების ცვლილება6767.920247359.36088748.884
მთლიანი სალდო-301.536931105.58292-1352.113
ფინანსური აქტივების ცვლილება-329.26781105.58292-1352.113
ვალდებულებების ცვლილება-27.7308700
ბალანსი000
შემოსულობები13062.6075615515.3859215547.887
გადასახდელები13391.8753614409.80316900
ნაშთის ცვლილება-329.26781105.58292-1352.113