დასაქმებულთა განაწილება ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით: 2018 (ათასი კაცი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საქმიანობის სახე2018 წელი
სოფლის მეურნეობა, ნადირობა და მეტყევეობა, თევზჭერა, მეთევზეობა659.2
მრეწველობა140.4
მშენებლობა98.8
ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი 187.6
სასტუმროები და რესტორნები44.4
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა90.2
საფინანსო საქმიანობა33.5
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა42.8
სახელმწიფო მმართველობა91.9
განათლება151.6
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება65.7
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა67.4
კერძო საოჯახო მეურნეობა დაქირავებული მომსახურებით19.4
ექსტერიტორიული ორგანიზაციების საქმიანობა1.1
არაიდენტიფიცირებული-